Producenci
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Muzyczne JJ

JJ Pasteryzowane Słoiki Julity

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Lokomotywa Puszczykowo Sp. z o.o., ul. Wczasowa 1 ,62-040 Puszczykowo, właściciel marki JJ Pasteryzowane Słoiki Julity.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/JJSloikiJulity (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. Konkurs prowadzony jest dla fanów Fanpage.

6. Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać od 15.07.2021 r. do 21.07.2021 r. do godziny 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.07.2021r. za pośrednictwem FanPage.

8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe składa się z dwóch części:

  • podania minimum 5 poprawnych tytułów piosenek oraz wykonawców, pojawiających się w postach na FanPage publikowanych od 1.06.202 r do 30.06. 2021 r.
  • podania krótkiego hasła reklamowego dla słoików JJ

11. W konkursie zostanie wybranch 3 zwycięzców.

10. Po weryfikacji poprawnych odpowiedzi, organizator wybierze 3 najciekawsze i kreatywne hasła reklamowe i w ten sposób zostaną wyłonionieni zwycięzcy konkursu.

11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w poscie na FanPage opubikowanym najpóżniej 26.07.2021 r

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: zestaw 4 ciast w słikach marki JJ pasteryzowane słoiki Julity

12. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub może zostać przesłana pocztą.

13. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

16. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

www.j-j.com.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl